- Privacy policy

Privacy Policy

 

Praktijk voor Voetverzorging  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor Voetverzorging  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik  in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerk in  overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vraag  om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen heb  genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeef  aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk voor Voetverzorging  ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij  wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door  Praktijk voor Voetverzorging  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

-          Administratieve doeleinde;

 

-          Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 

-          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

-          De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Voetverzorging  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

-          Voornaam;

 

-          Tussenvoegsel;

 

-          Achternaam;

 

-          (Zakelijk) Telefoonnummer;

 

-          (Zakelijk) E-mailadres;

 

-          Geslacht.

 

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Voetverzorging  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) . Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij  te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan  geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen ik  u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen  niet uit dan vind ik  dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

 

Contactgegevens

 

Praktijk voor Voetverzorging

 

Steenenkruisweg 48

 

6374AB

 

Landgraaf

 

info@pedicure-landgraaf.nl